Teisiniai ir mokestiniai rizikų veiksniai

Įstatymų bei reguliavimo pokyčių rizika
 
Egzistuoja rizika, kad pasikeitus Lietuvos Respublikos ar valstybių, kuriose investuojamas bendrovės turtas arba veikia portfelio įmonės, į kurias investuoja bendrovė, teisės aktams, teisės aktų pokyčiai gali neigiamai paveikti bendrovės investicijų apsaugą, portfelio įmonių veiklą, jų pelningumą bei vertę arba teisės aktų pokyčiai gali kitaip neigiamai paveikti bendrovės teises ir interesus.
 
Rizika, susijusi su Bendrovės galima atsakomybe
 
Egzistuoja rizika, kad bendrovės veiklai ir bendrovės bendram veiklos rezultatui neigiamą įtaką gali daryti reikalavimai ir ieškiniai dėl neatskleistų ar nenustatytų įsipareigojimų ir (ar) pažeidimų, susijusių su bendrovės įsigytomis investicijomis, todėl gali kilti bendrovės atsakomybė už tokius įsipareigojimus ir (ar) pažeidimus ir dėl to bendrovės investicijų vertė ir tuo pačiu akcijų kaina gali reikšmingai sumažėti.

Taip pat svarbu atkreipti dėmesį, kad bendrovė po reorganizacijos - buvusios motininės bendrovės sujungimo su bendrove (ankstesnis pavadinimas BAIP grupė, AB), tęsia veiklą ir perėme visą buvusios motininės bendrovės turtą, nuosavybę ir įsipareigojimus. Po reorganizacijos bendrovė prisiėmė įsipareigojimus dėl visų buvusios motininės bendrovės įsipareigojimų.
 
Mokesčių rizika
 
Lietuvos mokesčių teisės aktai, kurie buvo išleisti ar įsigaliojo ataskaitinio laikotarpio pabaigoje, gali būti aiškinami įvairiai. Dėl to mokesčių pozicijos, kurias priėmė vadovybė ir formali dokumentacija, patvirtinanti mokesčių poziciją, gali būti sėkmingai  nuginčijamos atitinkamų valdžios įstaigų. Valdžios įstaigos gali peržiūrėti mokestinius laikotarpius, kalbant apie penkerių kalendorinių metų mokesčius iki peržiūrėtų metų. Vadovybė nežino jokių aplinkybių, kurios galėtų būti reikšmingų mokesčių priskaičiavimo ir baudų priežastimi ateityje, kas nebuvo pateikta šiose finansinėse ataskaitose. Neaiškias bendrovės ir portfelio bendrovių mokesčių pozicijas kiekvienų ataskaitinių laikotarpių pabaigoje vadovybė peržiūrės iš naujo. Įsipareigojimai yra įrašomi pajamų mokesčių pozicijose, kurias nustato vadovybė ir, tikėtina, kad nesąlygos papildomų mokesčių, kurie taikomi, jei padėtis vėliau užginčys mokesčių įstaigos. Vertinimas remiasi mokesčių įstatymo, kuris buvo priimtas ar iš esmės priimtas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje, aiškinimu ir žinomo teismo ar kito sprendimo tokiais klausimais. Įsipareigojimai dėl nuobaudų, palūkanų ir mokesčių, išskyrus pajamas, yra pripažįstami remiantis vadovybės geriausiais išlaidų įvertinimais, reikalingais padengti savo įsipareigojimus ataskaitinio laikotarpio pabaigoje. 
 
Egzistuoja rizika, kad pasikeitus šalies ekonominėms sąlygoms, politinei situacijai ar dėl kitų priežasčių, atsiras nauji akcininkams, bendrovei ar portfelio įmonėms taikomi mokesčiai arba padidės esamų mokesčių dydžiai, todėl gali sumažėti akcijų kaina, likvidumas ir (ar) patrauklumas arba gali sumažėti bendrovės investicijų vertė.