Rizikos veiksniai, susiję su bendrovės akcijomis

Ankstesnės veiklos rizika
 
Ankstesnė bendrovės veikla ir jos investicijos nėra patikimas būsimų bendrovės investicijų veiklos rodiklis.
 
Grąžos garantijos nebuvimas
 
Bendrovės akcininkai ir investuotojai turėtų žinoti, kad investicijos į bendrovę vertė priklauso nuo įprastų rinkos svyravimų ir kitų rizikų, būdingų investuojant į vertybinius popierius. Nėra garantijos, kad akcijų vertė padidės ir kad bus pasiekti bendrovės investavimo tikslai. Investicijų vertė ir iš jų gaunamos pajamos gali ir kilti, ir kristi, o investuotojai gali nesusigrąžinti pradinės sumos, investuotos į bendrovę.  
 
Rinkos rizika
 
Įsigyjant bendrovės akcijas prisiimama rizika patirti nuostolius dėl nepalankių akcijų kainos pokyčių rinkoje. Akcijų kainos kritimą gali lemti neigiami bendrovės turto vertės bei pelningumo pokyčiai, bendros akcijų rinkos tendencijos regione ir pasaulyje. Prekyba bendrovės akcijomis gali priklausyti nuo maklerių ir analitikų komentarų bei skelbiamų nepriklausomų analizių apie bendrovę ir jos veiklą. Analitikams pateikus nepalankią nuomonę apie bendrovės akcijų perspektyvas, tai gali neigiamai paveikti ir akcijų kainą rinkoje. Neprofesionaliems investuotojams vertinant akcijas patariama kreiptis pagalbos į viešosios apyvartos tarpininkus arba kitus šios srities specialistus.
 
Chaosas besiformuojančiose rinkose gali pakenkti akcijų vertei
 
Finansinis ar kitoks chaosas besiformuojančiose rinkose netolimoje praeityje turėjo neigiamą poveikį pasaulio vertybinių popierių biržų rinkos kainoms bendrovėse, kurios veikia paliestose besivystančiose ekonomikose. Negali būti garantijos, kad atsinaujinęs nestabilumas  dėl būsimo finansinio chaoso ar kitų veiksnių, kaip pvz., politinių neramumų, gali kilti kitose besiformuojančiose rinkose ar kitaip, neturės neigiamos įtakos akcijų vertei net jei Lietuvos ekonomika išliks santykinai stabili.     
 
Akcijų rinkos vertei neigiamos įtakos gali turėti būsimi pardavimai ar didelės akcijų emisijos
 
Visos bendrovės akcijos gali būti pateiktos pardavimui be jokių apribojimų (išskyrus tam tikrus ribotus apribojimus, apibūdintus Prospekto 5.9 punkte „Susitarimai dėl kapitalo įšaldymo“) ir nėra garantijos ar jos bus parduotos rinkoje, ar ne. Bendrovė negali numatyti, kokį poveikį tokie būsimi akcijų pardavimai ar siūlymai, jei tokių būtų, gali turėti akcijų rinkos vertei. Tačiau tokie sandoriai gali turėti svarbią neigiamą įtaką, net jei ir laikiną, akcijų rinkos vertei. Dėl to nėra garantijos, kad akcijų rinkos vertė nesumažės dėl vėlesnių akcijų, kurias valdo esantys bendrovės akcininkai, pardavimo arba naujų bendrovės akcijų išleidimo. 
 
Akcijų tinkamumas pardavimui gali sumažėti, o akcijų rinkos vertė gali svyruoti neproporcingai, kaip reakcija į neigiamus pokyčius, kurie nėra susiję su bendrovės veiklos rodikliais
 
Bendrovė negali užtikrinti, kad akcijų tinkamumas pardavimui pagerės ar išliks pastovus. Akcijos, įtrauktos į reguliuojamų biržų, kaip pvz., Nasdaq, sąrašą, kartkartėmis patyrė ar ateityje patirs kainų svyravimus, kaip reakciją į pokyčius, kurie nėra susiję su konkrečių bendrovių veiklos rodikliais. Akcijų rinkos vertė gali labai svyruoti, priklausomai nuo daugelio veiksnių, kurių bendrovė negali kontroliuoti. Šie veiksniai be kitų, apima realius ar numatytus veiklos rezultatų variantus ir bendrovės ir (arba) portfelio bendrovių ir (arba) jų konkurentų pelną, vertybinių popierių analitikų finansinių įvertinimų pokyčius, rinkos sąlygas pramonėje ir bendroje vertybinių popierių rinkos padėtyje, vyriausybės teisės aktus ir reglamentus, taip pat bendras ekonomines ir bendras rinkos sąlygas, kaip pvz., nuosmukį. Šie ir kiti veiksniai gali priversti rinkos vertę ir akcijų poreikį iš esmės svyruoti ir bet koks toks pokyčių procesas, jei nepalankus, gali turėti neigiamą poveikį akcijų rinkos vertei, kuri gali sumažėti neproporcingai bendrovės ir (arba) portfelio bendrovių veiklos rezultatams. Akcijų rinkos vertė gali svyruoti dėl kitų bendrovės akcijų emisijos, bendrovės esamų akcininkų akcijų pardavimo, akcijų pardavimo likvidumo ir kapitalo sumažėjimo arba bendrovės akcijų pirkimo, taip pat investuotojų suvokimo. 
 
Dividendų mokėjimo rizika
 
Egzistuoja rizika, kad bendrovė nemokės dividendų. Sprendimas mokėti dividendus priklausys nuo veiklos pelningumo, pinigų srautų, investicinių planų bei bendros finansinės situacijos ir kitų aplinkybių.
 
Emitento akcijų likvidumas nėra garantuojamas
 
Gali būti, kad jei investuotojas nori skubiai parduoti emitento vertybinius popierius (ypač didelę jų dalį), jų poreikis biržoje nebus pakankamas. Dėl to akcijų pardavimas gali užtrukti ilgiau ar investuotojas gali būti priverstas parduoti akcijas žemesne kaina. Analogiškos pasekmės gali iškilti pašalinus bendrovės akcijas iš Nasdaq antrinio sąrašo. Be to, jei bendrovės finansinė padėtis pablogės, bendrovės akcijų poreikis ir tuo pačiu jų kaina gali sumažėti.
 
Interesų konfliktų rizika
 
Egzistuoja rizika, kad bus situacijų, kai valdymo įmonės (ar su ja susijusių asmenų) ir bendrovės ar akcininkų interesai skirsis arba skirsis atskirų akcininkų interesai, t. y. atsiras interesų konfliktas. Kai interesų konfliktų išvengti neįmanoma, valdymo įmonė privalo užtikrinti, kad su akcininkais būtų elgiamasi sąžiningai. Valdymo įmonės darbuotojai bei kiti su valdymo įmone susiję asmenys bei asmenys, tiesiogiai ar netiesiogiai su valdymo įmone susiję kontrolės ryšiais, privalo nedelsdami, vos tik tokia informacija jiems tapo žinoma, pranešti investiciniam komitetui apie potencialų ar esamą interesų konfliktą. Investicinis komitetas, pritardamas investiciniams sprendimams, atsižvelgia į jiems pateiktą informaciją apie potencialius ar esamus interesų konfliktus. Investicinis komitetas apie jam žinomus interesų konfliktus nedelsdamas informuoja valdymo įmonės vadovą ir valdybą.
 
Vadovaujantis kolektyvinio investavimo subjektų veiklos organizavimą reglamentuojančiais teisės aktais, valdymo įmonė yra įgyvendinusi tinkamas interesų konfliktų vengimo priemones, kurios leidžia interesų konfliktų rizikos ir interesų konfliktų valdymo veiklą vykdyti nepriklausomai, siekiant išvengti/sumažinti interesų konfliktų riziką ar tinkamai suvaldyti iškilusį interesų konfliktą.
 
Rizika, susijusi su teiginiais būsimuoju laiku
 
Teiginiai būsimuoju laiku grindžiami vertinimu, nuomone, lūkesčiais bei prognozėmis dėl ateities įvykių ir finansinių tendencijų, galimai darysiančių įtaką bendrovės veiklai. Teiginiai būsimuoju laiku apima informaciją apie galimus ar numanomus bendrovės veiklos rezultatus, investicijų strategiją, sutartinius santykius, skolinimosi planus, investavimo sąlygas, būsimo reguliavimo poveikį ir kitą informaciją. Bendrovė negali užtikrinti, kad teiginiai būsimuoju laiku teisingai ir išsamiai atitiks būsimuosius įvykius bei aplinkybes. Bendrovė, valdymo įmonė ir jos darbuotojai neįsipareigoja patikslinti ar pakeisti teiginių būsimuoju laiku, išskyrus, kiek tai yra reikalaujama pagal įstatymus ir bendrovės Įstatus.
 
Bendrovės turto vertinimo rizika
 
Bendrovės turtas bus vertinamas pagal Įstatuose nustatytas pagrindines taisykles bei Valdymo įmonės apskaitos politiką. Atskiro bendrovės turimo turto vertinimą atliks turto vertintojas, tačiau toks turto vertinimas yra tik turto vertės nustatymas, kuris automatiškai nereiškia tikslios bendrovės turimos investicijos realizavimo kainos, kuri priklauso nuo daugelio aplinkybių, pavyzdžiui, ekonominių ir kitų nekontroliuojamų sąlygų. Taigi bendrovės turimų investicijų realizavimo kaina gali būti didesnė arba mažesnė nei turto vertintojo nustatyta turto vertė.
 
Konkurencijos rizika
 
Bendrovė, investuodama į portfelio įmones, konkuruos su kitais investuotojais, įskaitant, bet neapsiribojant, kitomis investicinėmis bendrovėmis ar privataus kapitalo investiciniais fondais. Taigi egzistuoja rizika, jog konkurencija su kitais investuotojais reikalaus, kad bendrovė sudarytų sandorius mažiau palankiomis sąlygomis nei būtų kitais atvejais.
 
Rizika, susijusi su pareiga išpirkti Bendrovės akcijas
 
Teisės aktai numato pareigą, esant tam tikroms aplinkybėms bendrovei išpirkti savo akcijas iš to pareikalavusių akcininkų. Atitinkamai, jeigu bendrovei kils pareiga pasiūlyti akcininkams išpirkti savo akcijas ir tokio išpirkimo pareikalaus akcininkai, turintys reikšmingą akcijų skaičių, bendrovė gali būti priversta skubiai realizuoti turimas investicijas, kas gali ženkliai sumažinti bendrovės gaunamą grąžą iš investicijų realizavimo. Šios rizikos valdymui yra numatytos priemonės, nurodytos Įstatuose.