Rizikos veiksniai, būdingi bendrovei ir jos portfelio bendrovėms

Bendroji rizika
 
Investicijų į bendrovę vertė trumpu laikotarpiu gali itin svyruoti, priklausomai nuo padėties rinkoje. Investicijos į bendrovę turėtų būti atliekamos ilgam laikotarpiui, kad akcininkas galėtų išvengti trumpalaikių kainos svyravimų rizikos. Bendrovės akcijų išpirkimas yra ribotas, t. y. akcininkas negali reikalauti iš bendrovės ar jos valdymą perėmusios Valdymo įmonės išpirkti akcijas. Tačiau bendrovės akcininkas turi galimybę realizuoti bendrovės akcijas antrinėje rinkoje (žr. Įstatų 82-84 p.).
 
Vadovybės ir žmogiškųjų išteklių rizika
 
Bendrovės investavimo sėkmė didele dalimi priklausys nuo bendrovės valdomų (tiesiogiai ar netiesiogiai) įmonių vadovų, taip pat Valdymo įmonėje už bendrovės valdymą atsakingų žmonių priimtų sprendimų bei nuo minėtų žmonių patirties ir sugebėjimų. Nėra garantijų, kad tie patys darbuotojai valdys bendrovės valdomas (tiesiogiai ar netiesiogiai) įmones, taip pat Valdymo įmonę visą bendrovės veiklos terminą.
 
Sandoriai su susijusiomis šalimis
 
Bendrovė turi sudariusi nemažai sandorių su susijusiomis šalimis ir savo portfelio bendrovėmis. Išsami informacija apie tokius sandorius yra pateikta Prospekto 4.13 dalyje „Susijusių šalių sandoriai“.  Remiantis galiojančiais mokesčių teisės aktais, sandoriai su susijusiais asmenimis privalo būti tvarkomi oficialiai (t.y. nepriklausomai ir esant tokioms pat sąlygoms). Nepaisant to, kad vadovybė deda visas pastangas, siekdama užtikrinti, kad bus laikomasi aukščiau minėto standarto, išlieka teorinė apmokestinimo rizika, t. y., rizika, kad taikomi mokesčiai bus skaičiuojami pagal kainas, taikomas rinkos sąlygomis, jei buvo nustatyta, kad tam tikri sandoriai buvo sudaryti nesilaikant šio principo, taip pat rizika, kad bus taikomos atitinkamos baudos ir delspinigiai. Be to, nei bendrovė, nei jos portfelio bendrovės nepatvirtino savo kainų nustatymo politikos.  
 
Buvusių, esamų ir būsimų finansinių projektų sėkmė
 
Praeityje bendrovė vykdė didelės apimties investicinius projektus ir gali juos vykdyti ateityje. Nors Valdymo bendrovė ir jos darbuotojai, taip pat bendrovės valdomų (tiesiogiai ar netiesiogiai) bendrovių darbuotojai, prognozuodami investicijas remiasi savo turima informacija ir analitiniais resursais, nėra garantijos, kad tokia informacija, kuria buvo remiamasi planuojant investicijas, buvo išsami ir teisinga. Be to, nėra garantijos, kad investavimo planai ir investicijos atneš numatomą ar planuojamą grąžą ir kad investavimas nekainuos daugiau negu buvo planuota. Jei vykdomi investiciniai projektai arba planuojami investiciniai projektai pasiseks blogiau negu buvo tikimasi, jei šių projektų grąža bus mažesnė negu planuota arba jei kaina bus didesnė negu buvo planuojama, tai gali turėti reikšmingą neigiamą įtaką emitento veiklai, jos finansinei padėčiai ir veiklos efektyvumui. Taip pat nėra garantijos, kad dabartiniai investiciniai projektai, susiję su portfelio bendrovių pajėgumų padidinimu, naujų produktų ir (arba) technologijų pristatymas patenkins portfelio bendrovių klientų poreikius.  
 
Emitento verslui neigiamą įtaką gali turėti pagrindinių klientų praradimas
 
Nors bendrovė nėra priklausoma nuo vieno pagrindinio kliento ar jų grupės, vis tik vieno ar kelių jų praradimas ir negalėjimas prarastuosius pakeisti kitais panašiais klientais, gali turėti neigiamos įtakos emitento kontroliuojamų portfelio bendrovių verslui, finansinei padėčiai arba veiklos efektyvumui.
 
Palūkanų normos rizika
 
Egzistuoja rizika, kad sparčiai atsigavus pasaulio ekonomikai ar padidėjus infliacijai centriniai bankai padidins palūkanų normas ir su bendrovės investicijomis susijusių paskolų aptarnavimas pabrangs, todėl bendrovės investicijų vertė gali sumažėti.
 
Valiutos rizika
 
Operacinės įmonės didelę dalį sutarčių užsienio rinkose sudaro ne eurais, o dalis jų vykdymo kaštų patiriama eurais, todėl kitų atitinkamų valiutų kurso kritimas gali neigiamai paveikti valdomų įmonių pelningumą. Operacinės įmonės ne eurais taip pat atsiskaito už kompiuterius ir kitą įrangą iš užsienio gamintojų. Be to, turint omenyje, kad bendrovės operacinės įmonės veiks įvairiose valstybėse, egzistuoja rizika, kad ir dėl kitų valiutų svyravimų bendrovės investicijų patrauklumas ar pelningumas sumažės.
 
Kredito rizika
 
Egzistuoja rizika, kad bendrovei priklausančių (tiesiogiai ir netiesiogiai) įmonių produkcijos bei paslaugų pirkėjai laiku neįvykdys savo įsipareigojimų – tai neigiamai paveiktų bendrovės ir (ar) jos valdomų (tiesiogiai ir netiesiogiai) įmonių pelną. Dėl didelės dalies įsipareigojimų nevykdymo laiku gali sutrikti bendrovės ar jai (tiesiogiai ir netiesiogiai) priklausančių įmonių įprastinė veikla, gali tekti ieškoti papildomų finansavimo šaltinių, kurie ne visuomet gali būti prieinami. Bendrovė taip pat patiria riziką laikydama lėšas bankų sąskaitose ar investuodama į trumpalaikius finansinius instrumentus.
 
Atskyrimo nuo AB „Invalda INVL“ rizika
 
AB „INVL Technology“ (buvusi kontroliuojančioji bendrovė) perėmė 2,6 proc. AB „Invalda LT“ (dabartinis pavadinimas – AB „Invalda INVL“) turto, nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų. Jeigu tam tikros AB „Invalda INVL“ prievolės atskyrimo vykdymo metu nebuvo žinomos ir dėl to nebuvo paskirstytos visoms po atskyrimo veikiančioms bendrovėms, už jas solidariai atsakys visos po atskyrimo veikiančios bendrovės. Kiekvienos iš šių bendrovių atsakomybę už šią prievolę ribos nuosavo kapitalo, priskirto kiekvienai iš jų pagal atskyrimo sąlygas, dydis. Bendrovė neturi jokios informacijos, kad AB „Invalda INVL“ reorganizacija buvo įgyvendinta neteisingai ir/arba įsipareigojimai neperduoti.
 
Investicijų likvidumo rizika
 
Egzistuoja rizika, kad investicijos į portfelio įmones bus santykinai nelikvidžios, o šioms įmonėms pirkėjų suradimas gali užimti laiko. Dar daugiau, dėl pablogėjusios pasaulio, regiono ar šalies ekonomikos būklės gali pablogėti finansavimo sąlygos. Todėl bendrovės investicijų pardavimas gali užtrukti ilgiau nei planuota ar gauta mažesnė negu planuota grąža. Investuojant į portfelio įmones, kurių išleisti vertybiniai popieriai (akcijos, obligacijos ir kitos finansinės priemonės) nėra įtraukti į prekybą reguliuojamose rinkose, yra tikimybė susidurti su situacija, kai vertybinių popierių pardavimas dėl paklausos nebuvimo ar kitų rinkos sąlygų gali užtrukti ilgiau nei planuota arba nebūti toks pelningas, kaip buvo planuota, ar net nuostolingas.
 
Likvidumo rizika
 
Egzistuoja rizika, kad dėl pablogėjusios pasaulio, regiono ar šalies ekonomikos būklės bendrovei (valdomai Valdymo įmonės) taps sunku/brangu gauti naujas paskolas investavimo objektų įsigijimui ar refinansuoti senas paskolas, todėl bendrovės investicijų vertė gali sumažėti. Siekiant sumažinti šią riziką, Valdymo įmonė sieks palaikyti pakankamą bendrovės likvidumo lygį arba sieks organizuoti savalaikį finansavimą iš finansų įstaigų ar kitų trečiųjų asmenų.
 
Įsigydami bendrovės akcijas, akcininkai prisiima vertybinių popierių likvidumo riziką – sumažėjus akcijų paklausai ar jas išbraukus iš vertybinių popierių biržos sąrašų, investuotojai susidurtų su jų realizavimo sunkumais. Pablogėjus bendrovės finansinei padėčiai, gali sumažėti ir bendrovės akcijų paklausa, o tuo pačiu ir kaina.
 
Portfelio įmonių investicijų rizika
 
Portfelio įmonės gali kontroliuoti ar įsigyti įmones kitose nei Įstatų 18 punkte nurodytose šalyse ir tai nėra laikoma bendrovės veiklos vykdymu už Įstatų 18 punkte nurodytų valstybių ribų. Tačiau egzistuoja rizika, kad portfelio įmonių įsigytos / kontroliuojamos įmonės bus santykinai nelikvidžios, o šioms įmonėms pirkėjų suradimas gali užimti laiko. Be to, dėl pablogėjusios pasaulio, regiono ar šalies ekonomikos būklės gali pablogėti finansavimo sąlygos. Todėl yra tikimybė susidurti su situacija, kuomet dėl portfelio įmonės valdomų įmonių veiklos ar portfelio įmonės valdomų įmonių realizavimo portfelio įmonė patirs nuostolių, kurie atsispindės skaičiuojant bendrovės grynųjų aktyvų vertę.
 
Portfelio bendrovės yra viešojo sektoriaus sutarčių šalis, kuriai įtakos gali turėti politiniai ir administraciniai sprendimai, o politiniai motyvai gali turėti įtakos tokių sutarčių sėkmei ir pelningumui
 
Viešojo sektoriaus klientai sudaro reikšmingą portfelio bendrovių pajamas atnešančią dalį. Portfelio bendrovių viešojo sektoriaus verslo apimtims ir pelningumui įtakos gali turėti politiniai motyvai. Joms įtakos gali turėti ir politiniai bei administraciniai sprendimai dėl valstybinių išlaidų lygio. Tam tikrais atvejais dėl galiojančių norminių teisės aktų, pvz., Europos Sąjungos konkursų taisyklių, tam tikros viešojo sektoriaus sutarčių sąlygos, pvz., kainodaros sąlygos, sutarties laikotarpio, verslo partnerių naudojimo ir galimybės pervesti gautinas sumas pagal sutartį, portfelio bendrovėms suteikia mažiau lankstumo, lyginant su tuo, kurį suteikia privataus sektoriaus sutartys. Be to, sprendimai sumažinti valstybės išlaidas gali grėsti viešojo sektoriaus sutarčių nutraukimu arba sumažinimu, o tai gali turėti reikšmingą neigiamą poveikį portfelio bendrovių verslui, veiklos rezultatams, finansinei padėčiai ir perspektyvoms.  

Viešojo sektoriaus sutartis valdžios institucijos gali peržiūrėti ir kontroliuoti, siekiant užtikrinti, kad jos atitiktų galiojančius įstatymus ir reglamentus, įskaitant tuos, kurie draudžia antikonkurencijos praktiką. Vadovybė mano, kad ji atitinka šiuos įstatymus ir reglamentus. Tačiau reguliavimo institucijos vis tik gali galvoti, kad portfelio bendrovė pažeidžia tokius įstatymus ir reglamentus, o portfelio bendrovei gali būti taikomos nuobaudos, bausmės ir kitos sankcijos, įskaitant draudimą dalyvauti konkursuose dėl viešųjų pirkimų. Bet koks toks atvejis turės neigiamą poveikį portfelio bendrovės ar kelių bendrovių verslui, veiklos rezultatams, finansinei padėčiai, perspektyvoms ir reputacijai.  
 
Bendrovė gali patirti informacinių technologijų vagystę ar netinkamą naudojimą, dėl ko gali atsirasti trečiosios šalies ieškiniai, ir tai gali pakenkti  jos verslui, reputacijai, rezultatams ir finansinėms sąlygoms

Bendrovė gali susidurti su kitų asmenų mėginimais surasti neteisėtą prieigą prie Bendrovės informacinių sistemų, kas gali kelti grėsmę bendrovės informacijos saugumui ir jos sistemų stabilumui. Tokie mėginimai gali išplaukti iš pramonės ir kitų šnipų ar įsilaužėlių veiksmų, kurie gali pakenkti bendrovei ar jos klientams. Bendrovei gali nepasisekti aptikti ir apsisaugoti nuo tokių vagysčių ir atakų. Vagystė, nesankcionuota prieiga ir komercinių paslapčių naudojimas bei kita konfidenciali verslo informacija dėl tokio įvykio gali iš esmės pakenkti bendrovės verslui, veiklos rezultatams ar finansinei padėčiai.  
 
Portfelio įmonių nemokumo rizika
 
Operacinės įmonės vykdydamos veiklą, gali susidurti su nemokumo problemomis (bankrutuoti, būti restruktūrizuojamos ir pan.). Atitinkamai tokios situacijos gali neigiamai paveikti akcijų kainą ar sąlygoti pačios bendrovės nemokumą.
 
Bendrovės nemokumo rizika
 
Tuo atveju, jeigu realizuotųsi viena ar kelios aukščiau nurodytos rizikos, kurios neigiamai paveiktų portfelio įmonių vertę ir (ar) likvidumą, tai gali sukelti bendrovės mokumo problemas, kuomet bendrovė bus nepajėgi vykdyti prisiimtų įsipareigojimų. Tokiu atveju bendrovės akcininkai gali prarasti visas savo lėšas, investuotas į bendrovę.