Veiklos rodiklių formulės

Akcijos buhalterinė vertė
 
Akcijos buhalterinė vertė (angl. book value per share) parodo, kokia įmonės balanse esančios savininkų nuosavybės dalis tenka vienai akcijai. Ji apskaičiuojama visą įmonės buhalterinę vertę (t.y. jos nuosavą kapitalą, neskaitant privilegijuotųjų akcijų vertės) dalinant iš paprastųjų akcijų skaičiaus. Visa kompanijos buhalterinė vertė yra lygi kompanijos turtui atimant iš jo turimus įsipareigojimus.

                                                              Turtas - Įsipareigojimai
Buhalterinė akcijos vertė ———————————————————————————    

                                           Išleistų akcijų skaičius ataskaitinio laikotarpio pabaigoje

 
Hipotetiškai šį dydį galima interpretuoti kaip sumą, kurią gali atgauti akcijos savininkas, jeigu įmonė staiga nutrauktų savo veiklą. Dažniausiai akcijos kaina būna aukštesnė nei buhalterinė vertė. Taip yra todėl, kad perkant akciją, perkami įmonės ateities pinigų srautai, o ne vien tik buvę ir dabartiniai veiklos rezultatai.
 
Grynųjų aktyvų vertė iš viso
 
Grynųjų aktyvų vertė (GAV) – investicinei bendrovei priklausančio turto vertės ir investicinės bendrovės ilgalaikių bei trumpalaikių įsipareigojimų skirtumas. Grynųjų aktyvų vertė (arba Nuosavas kapitalas) apskaičiuojama iš turto atimant įsipareigojimus, įskaitant valdymo mokesčio įsipareigojimus ir sėkmės mokesčio įsipareigojimus. Bendrovės GAV turi būti lygi Bendrovės Nuosavam kapitalui.
 
GAV Turtas - Įsipareigojimai
 

Nuosavybės grąža ROE
 
Nuosavybės grąža (angl. return on equity), kuri dar gali būti įvardijama kaip nuosavybės pelningumas ar nuosavo kapitalo grąža, yra rodiklis, skirtas matuoti, kokį pelną įmonė uždirba lyginant su jos nuosavu kapitalu (buhalterine verte). Taigi, šis rodiklis parodo, kiek efektyviai panaudojamas nuosavas įmonės kapitalas (įmonės savininkų investuoti pinigai ir turtas).
 
                                                      Grynasis pelnas
Nuosavybės grąža (ROE)  ————————————— 
                                                    Nuosavas kapitalas 
 

Kuo nuosavybės grąža yra didesnė, tuo efektyvesnė yra įmonės veikla, tuo daugiau pelno ji uždirba savo akcininkams. Tačiau ROE dydis labai priklauso nuo įmonės kapitalo struktūros ir savininkų nuosavybės dydžio įmonės turte. Jei įmonė dirba pelningai, tai padidindama įmonės skolas ir tokiu būdu sumažindama savininkų nuosavybę, įmonė gali „išauginti“ savininkų nuosavybės grąžą. Žvelgiant grynai asimetriškai, kuo mažiau yra akcininkų nuosavybės, tuo aukštesnis bus ROE rodiklis. Dėl šios priežasties ROE rodiklį derėtų nagrinėti kartu su turto grąžos rodikliu (ROA).
 
Grynasis pelnas akcijai EPS
 
Pelnas tenkantis vienai akcijai (angl. EPS, Earnings per share) – rodiklis, priskiriamas investicinių (vertės) rodiklių grupei. Šis rodiklis parodo, kokia įmonės pelno dalis tenka vienai paprastajai akcijai. Vertinant rodiklį galioja taisyklė, kuo jo reikšmė didesnė tuo geriau. Tiesa, būtina atkreipti dėmesį, kad skirtingose veiklos šakose EPS rodikliai gali stipriai skirtis.
 
                                                                                Grynasis pelnas
Pelno, tenkančio akcijai, koeficientas (EPS) ———————————————   
                                                                                Akcijų skaičius 
Skolos koeficientas
 
Skolos koeficientas(angl. debt ratio) skaičiuojamas palyginant įmonės skolas (įsipareigojimus) su įmonės turtu, taigi šį rodiklį galime taip pat vadinti ir struktūros rodikliu, kuris palygina sumas esančias skirtingose balanso pusėse. Skolos koeficientas atspindi, kokia įmonės turto dalis yra įsigyta už skolintas lėšas. Jis yra svarbus kreditoriams, kadangi parodo, kiek apsaugotos jų lėšos. Kuo didesnis rodiklis, tuo žemesnis saugumo lygis. Visos įmonės skolos padalinamos iš viso įmonės turimo turto, tokiu būdu gaunamas skaičius, kurio reikšmė sako kiek 1-nam įmonės disponuojamo turto eurui tenka skolų. Taigi atskleidžiama proporcija tarp skolų ir turto.
 

                                             Skolos
Skolos koeficientas  ————————— 
                                            Turtas
 
Tikrosios vertės pokytis
 
Tikrosios vertės pokytis - rodiklis, kuris parodo kiek per laikotarpį absoliučia arba procentine išraiška pasikeitė turto tikroji vertė.
 
Likvidžių lėšų ir viso turto santykis
 
Likvidaus turto ir viso turto santykis - rodiklis, kuris  parodo, kokią dalį bendrovės turto sudaro pinigai ir pinigų ekvivalentai bei turtas, kuris gali būti greitai ir be didelių sąnaudų parduotas už rinkos kainą.
 
 Investicijos į vieną operacinę įmonę santykis su grynųjų aktyvų verte

Investicijos į operacinę įmonę ir grynųjų aktyvų santykis - rodiklis, parodantis, kokią dalį (procentais) grynųjų aktyvų bendrovė investavo į vieną įmonę.