2018 m. lapkričio 9 d. susirinkimas

2018 m. lapkričio 9 d. įvykusio visuotinio SUTPKIB „INVL Technology“ akcininkų susirinkimo priimti sprendimai:

  1. Dėl audito įmonės išrinkimo metinių finansinių ataskaitų auditui atlikti bei audito paslaugų apmokėjimo sąlygų nustatymo.
Sutartį dėl UTIB „INVL Technology“ 2018 metų metinių finansinių ataskaitų audito sudaryti su uždarąja akcine bendrove „PricewaterhouseCoopers“ (kodas 111473315), nustatant 4.700 eurų atlyginimą už metinio finansinio ataskaitų rinkinio auditą bei nuomonės pareiškimą apie metinį pranešimą (pridėtinės vertės mokestis skaičiuojamas ir mokamas papildomai teisės aktuose nustatyta tvarka).