2016 m. balandžio 29 d. susirinkimas

2016 m. balandžio 29 d. įvykusio AB „INVL Technology“ visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimai
 
1.       Supažindinimas su akcinės bendrovės „INVL Technology“ metiniu pranešimu.

Akcininkai supažindinami su akcinės bendrovės „INVL Technology“ metiniu pranešimu (šiuo darbotvarkės klausimu sprendimas nepriimamas).
 
2.       Supažindinimas su nepriklausomo auditoriaus išvada apie akcinės bendrovės „INVL Technology“  finansines ataskaitas.

Akcininkai supažindinami su nepriklausomo auditoriaus išvada apie akcinės bendrovės „INVL Technology“ finansines ataskaitas (šiuo darbotvarkės klausimu sprendimas nepriimamas).
 
3.      Dėl akcinės bendrovės „INVL Technology“ 2015 metų finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimo.

Patvirtinti akcinės bendrovės „INVL Technology“ 2015 metų finansinių ataskaitų rinkinius (pridedama).
 
4.       Dėl akcinės bendrovės „INVL Technology“ pelno paskirstymo.
 
Akcinės bendrovės „INVL Technology“ pelną paskirstyti taip:
 

Straipsniai (tūkst. EUR)
Nepaskirstytasis rezultatas – pelnas (nuostoliai) – ataskaitinio laikotarpio pradžioje 6.846
Reorganizacijos ir perskirstymų į rezervus įtaka (6.893)
Nepaskirstytasis rezultatas – pelnas (nuostoliai) po reorganizacijos ir perskirstymų į rezervus (47)
Grynasis ataskaitinių finansinių metų rezultatas – pelnas (nuostoliai) 2.514
Pelno (nuostolių) ataskaitoje nepripažintas pelnas (nuostoliai) -
Akcininkų įnašai bendrovės nuostoliams padengti -
Paskirstytinas rezultatas – pelnas (nuostoliai) – ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 2.467
Pervedimai iš rezervų -
Paskirstytinas pelnas (nuostoliai) iš viso 2.467
Pelno paskirstymas:  
- į įstatymo numatytus rezervus (177)
- į rezervą savoms akcijoms įsigyti -
- į kitus rezervus -
- dividendai -
- metinės išmokos (tantjemos), premijos ir kiti tikslai -
Nepaskirstytasis rezultatas – pelnas (nuostoliai) – ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 2.290
 

5.       Naujos specialiosios uždarojo tipo privataus kapitalo investicinės bendrovės „INVL Technology“ įstatų redakcijos tvirtinimas.

Pakeisti akcinės bendrovės „INVL Technology“ 2016 m. kovo 7 d. įvykusio neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu patvirtintus specialiosios uždarojo tipo privataus kapitalo investicinės bendrovės „INVL Technology“ įstatus ir patvirtinti akcinės bendrovės „INVL Technology“ valdybos parengtą naują specialiosios uždarojo tipo privataus kapitalo investicinės bendrovės „INVL Technology“ įstatų redakciją, keičiant visą įstatų tekstą (pridedama).

Įgalioti (su teise perįgalioti) akcinės bendrovės „INVL Technology“ direktorių Kazimierą Tonkūną pasirašyti specialiosios uždarojo tipo privataus kapitalo investicinės bendrovės „INVL Technology“ įstatus.
 
6.       Specialiosios uždarojo tipo privataus kapitalo investicinės bendrovės „INVL Technology“ valdymo sutarties su valdymo įmone UAB „INVL Asset Management“ (juridinio asmens kodas 126263073, registruotos buveinės adresas Gynėjų g. 14, Vilnius, Lietuvos Respublika) naujos redakcijos tvirtinimas.

Pakeisti akcinės bendrovės „INVL Technology“ 2016 m. kovo 7 d. įvykusio neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu patvirtintą valdymo sutartį su valdymo įmone UAB „INVL Asset Management“ (juridinio asmens kodas 126263073, registruotos buveinės adresas Gynėjų g. 14, Vilnius, Lietuvos Respublika) ir patvirtinti akcinės bendrovės „INVL Technology“ valdybos parengtą naujos redakcijos specialiosios uždarojo tipo privataus kapitalo investicinės bendrovės „INVL Technology“ valdymo sutartį su valdymo įmone UAB „INVL Asset Management“, keičiant visą valdymo sutarties tekstą (pridedama).